Kulmakivi

Sosiaalipalvelut juuri sinulle

Jälkihuolto

Tukihenkilö-
palvelut

Perhetyöt

Työparipalvelut

Jälkihuolto

Nuoret ovat oikeutettuja jälkihuoltoon 18 täytettyään aina 25 ikävuoteen saakka. Nuorten jälkihuolto on ohjausta ja tukea itsenäistymisen tueksi, johon kuuluu itsenäisen asumisen tuki sekä kasvatusta ja ohjausta elämän taitojen opettelussa. Jälkihuoltopalvelumme on suunnitelmallista ja tavoitteellista siirtymistä kohti itsenäistä elämänvaihetta yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.
Tehtäviin voi kuulua:

 • arjentaitojen opettelu ja tuki (asuminen, kodinhoito, ruuanlaitto ja taloustaidot)
 • elämänhallinnan edistäminen, kuten vuorokausirytmin löytyminen, terveelliset elämäntavat
 • koulunkäynnin tukea ja ohjausta opiskelutaitojen kartuttamiseen
 • työelämän kartoittaminen ja työelämäntaitojen harjoittelu
 • sosiaalisten taitojen opettelua tai mielekkään harrastustoiminnan löytymistä
 • tukea ja ohjausta virastoasiointiin
 • tulevaisuuden toiveiden ja haaveiden kartoittaminen

Jälkihuollossa huomioidaan asiakkaan omat lähtökohdat, tarpeet, toiveet sekä hänen omat voimavaransa. Kuunteleminen, keskustelu ja yhdessä harrastaminen ja esimerkiksi käytännön asioissa opastaminen kuuluvat jälkihuoltosuhteen toimintoihin. Jälkihuoltoasiakkaan kanssa solmitaan sopimus, jossa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet. Aluksi jälkihuolto voi olla intensiivistä ja tapaamisia sovitaan tiuhaan, elämänhallinnan ja tavoitteiden toteutumisen edistyessä tapaamisia voidaan vähentää ja siirtyä asiakassuhteessa enemmänkin ylläpitävään toimintaan.

Ota yhteyttä

Tukihenkilöpalvelut

Tukihenkilö on lapsen tai nuoren luottoaikuinen. Tapaamme tuettavaa keskimäärin kerran pari viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Tukisuhde voi kestää muutamasta kuukaudesta muutamiin vuosiin.

Tehtäviin voi kuulua

 • lapsen ja nuoren opetusta, ohjausta, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa
 • henkilökohtaista vuorovaikutusta lasten ja nuorten kanssa
 • tukea koulunkäyntiin tai harrastustoimintaan
 • toimimista linkkinä palveluiden välillä
 • olemalla turvallinen aikuinen lapselle tai nuorelle
 • tukea päihteettömyyteen ja muun tasapainoisen hyvinvoinnin löytymiseen
 • itsenäistymisvalmiuksien opettajana tai arjessa mukana kulkijana

Tukihenkilösuhteessa huomioidaan tuettavan omat lähtökohdat, tarpeet sekä hänen omat voimavaransa. Tuen muotoina ovat esim. kuunteleminen, keskustelu ja yhdessä harrastaminen, käytännön asioissa opastaminen ja muu puuhastelu. Tukisuhde solmitaan tuettavan ja tukihenkilön välille sopimuksella, jossa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet.

Ota yhteyttä

Perhetyöt

Tarjoamme perhetyön palveluita osana kunnan omaa palveluntuottamana palveluna tai tarvittaessa omana palveluna. Perhetyömme tähtää koko perheen hyvinvointiin ja voimavarakeskeisyyteen. Yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti asiakassuhde voi kestää lyhyestä neuvontatapaamisesta pitkään vuosien kestävään työskentelyyn. Työmme on keskustelua, neuvontaa sekä ohjauksellista toimintaa, kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Teemme yhdessä myös havainnointeja ja arviointeja tarpeiden mukaisesti sekä olemme osa asiakkaan sosiaalista verkostoa.

Tehtäviin voi kuulua:

 • ennaltaehkäisyä ja perheen hyvinvoinnin tukemista
 • opastusta lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä tukea vanhemmuuteen
 • tukea arjen ja arkirutiininen löytymiseen
 • perheen voimavarojen ja vuorovaikutuksen vahvistamista
 • perheen yhteisen harrastuksen ja yhdessä tekemisen löytymiseen

Perhetyön perheelle suunnitellaan yhdessä heidän toiveitaan, tarpeitaan ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva kokonaisuus. Työskentely tapahtuu muun muassa kotikäynneillä tai muussa sovitussa paikassa.

Ota yhteyttä

Työparipalvelut

Työparipalvelumme tarjoaa kuntien omien sosiaali- tai perhetyöntekijöiden tueksi, joko tilapäisesti tai pidempiaikaisena palveluna. Työparipalvelu suunnitellaan tilaajan ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti esimerkiksi iltoihin, viikonloppuihin tai muihin lisätukea vaativiin tilanteisiin.

Tehtäviin voi kuulua:

 • lasten, nuorten tai perheiden eri ryhmien vetäminen ja ohjaaminen
 • tueksi mukaan kotikäynneille
 • perhetyöntekijöiden apukäsiksi
Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy

Sosiaalipalvelut Kulmakivi on kahden hengen yritys, jonka toiminnan tavoitteena on tarjota lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon, ammatillisen tukihenkilön ja perhetyön palveluita. Kulmakivi toimii Kymsoten alueella.
Kaikessa toiminnassa huomion keskiössä ovat lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi. Teemme yhteistyötä muiden yhdistysten, järjestöjen, viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Arvot ja toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat toimintaamme:

Kumppanuus

Asiakaslähtöisyys

Lapsen etu

Hyvinvointi

Osallistaminen

Aitous

Yhteistyö

Toiminta-ajatus

Toimintamme perustana toimivat arvot, joihin asiakkaan kanssa yhdessä sovitut pelisäännöt tukeutuvat.

Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva asiakas.

Haluamme olla asiakkaan tukena kasvussa ja kehityksessä sekä olla mukana antamassa eväitä elämään, tai olla tarvittaessa turvaverkkona.

Työtä ja työkaluja

Sosiaalipalvelut Kulmakiven käytössä on useita eri menetelmiä ja jokaisen asiakkaan kohdalla ja eri tilanteissa arvioidaan kulloiseenkin tilanteeseen sopiva menetelmä. Haluamme olla mukana asiakkaan arjessa, jossa pidämme mukana osallistavan, asiakaslähtöisen sekä dialogisen työotteen.

Toiminnallisuus kuuluu oleellisesti kaikkeen työskentelyymme ja asiakastyösisältöön. Luovat menetelmät, retket, liikunta ja yhdessä pelaaminen ovat tapojamme toimia kaikessa tarjoamassamme palvelussa.

Kaikki toimintamme
räätälöidään yksilöllisesti
asiakkaan tarpeisiin.

Sosiaalipalvelut kulmakivi Oy:ssä tarkoituksena on olla asiakkaan
koko arjessa mukana, kaikki toiminta on normaaliutta ja
hyvinvointia tukevaa työtä.

Kaikki toimintamme räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin.

Sosiaalipalvelut kulmakivi Oy:ssä tarkoituksena on olla asiakkaan koko arjessa mukana, kaikki toiminta on normaaliutta ja hyvinvointia tukevaa työtä.

Henkilöt toiminnan takana

Meillä on kokemusta! Olemme alamme ammattilaisia suurella sydämellä.

Piia Nurminen

Ammatiltani olen vuonna 2009 valmistunut Sosionomi Amk ja työskentelen lastentarhanopettajana. Useamman vuoden työkokemukset minulla on kertynyt lastensuojelualaltakin. Olen toiminut myös päiväkodin varajohtajana ja lastenhoidon kouluttajana sekä naisten kuntoliikunnan ohjaajana että perheliikunnan ohjaajana. Työkokemusta olen saanut usealta myös vuodelta tukihenkilönä ja henkilökohtaisena avustaja työskentelystä sekä tukiperheenä olemisesta. Vapaaehtoistyö ja perhekahvila toiminta on minulle tärkeää toimintaa. Perhekahvilassa olen ollut mukana vuodesta 2015 lähtien ja useamman vuoden olen toiminut myös perhekahvilan vastaavana ohjaajana. Mannerheimin Lastensuojeluliiton hallituksessa mukana olo ovat minulle myös tärkeitä tapoja vaikuttaa.

Ilkka Huovila

Olen toiminut jo vuodesta 2008 lähtien työtä sosiaalialalla. Työnantajiini kuuluvat muun muassa A-Klinikkasäätiö sekä Sippolan Koulukoti. Omaan vahvaa työkokemusta lastensuojelusta ja päihdealalta ja olen käynyt mm. Dialoginen ja voimavarakeskeinen perhetyön- koulutuksen ja Lasten ja nuorten erityisohjaaja -koulutuksen että myös sosionomi opintoja. Sosionomi opintoni ovat aivan kohta valmiina, tarkoituksena valmistua 2020. Lisäksi olen toiminut tukihenkilönä ja olemme olleet tukiperheenä. Olen aktiivina myös monessa järjestössä.

Ota yhteyttä

Olemme täällä sinua varten.

Ota yhteyttä

Olemme täällä sinua varten.